כלכלהמבזקים

קריסת הבנק SVB: רשות ניירות ערך בהבהרה לתאגידים

מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך פרסמה היום (ראשון) הבהרה לתאגידים המדווחים בישראל בנושא גילוי בדבר השלכות סגירת Silicon Valley Bank.

ביום 10 במרץ 2023 דיווח SVB Financial Group לרשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC, בדיווחיו באתר ה-EDGAR בדבר החלטת הרשות הרגולטורית בקליפורניה, ה-California Department of Financial Protection and Innovation על סגירת ה-Silicon Valley Bank ומינוי ה- Federal Deposit Insurance Corporation ככונס נכסים לנכסי SVB. מאותו מועד התפרסמו ידיעות בנדון באמצעי התקשורת.

סגל רשות ניירות ערך עוקב אחר ההשפעה של האירוע על שוק ההון הישראלי ובכלל זה השפעותיו על התאגידים המדווחים בישראל והשלכות מערכתיות אפשריות. להערכת סגל הרשות, לסגירת SVB עשויות להיות השלכות על תאגידים מדווחים בענפים עסקיים שונים.

בפרסום, סגל הרשות מבקש להבהיר כי תאגיד מדווח נדרש לפרסם דיווח מיידי בהתאם להוראות תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), באם לסגירת SVB יש השפעה מהותית או עשויה להיות לו השפעה מהותית על פעילותו. כמו כן, התאגיד נדרש בדיווח מיידי באם עשויה להיות השפעה משמעותית על מחיר ניירות הערך של התאגיד. בכלל זה על תאגיד כאמור להוסיף ולעדכן באופן שוטף ורציף על התפתחויות מהותיות בנדון.

בכלל זה קיימת חובת דיווח מיידי אם לתאגיד המדווח יש חשיפה מהותית ל- SVB, אשר לו סכומים מהותיים המופקדים בבנק, אשראי מהותי או מסגרת אשראי מהותית ממנו.
אין בעמדת הרשות שפורסמה כדי לגרוע מחובות דיווח נוספות שעשויות לחול על התאגידים המדווחים על פי דין.

העמדה מפורסמת באתר רשות ניירות ערך.

כסף - קופה - חסכון - פשיטת רגל
אילוסטרציה. Image by Kevin Schneider from Pixabay
Back to top button