כלכלהמבזקים

בשנת 2022: כ – 4.5 מיליארד ש"ח נגבו ממיסוי רווחי יתר ממשאבי טבע

רשות המסים פרסמה היום (שלישי) הודעה בדבר סך ההיטלים שנגבו עד 31/12/2022 בגין רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע, שהסתכמו ב-4.54 מיליארד ש"ח, מתוכו 2.03 מיליארד ש"ח היטלים חלוטים.

בשנת 2022 ניגבו 3.28 מיליארד ש"ח היטלים (פי 2.6 מסך-כל ההיטלים שניגבו במצטבר עד תחילת שנה זו), כשסך של 1.59 מיליארד ש"ח מההיטלים הפך חלוט בשנה זו (פי 3.6 מסך-כל ההיטלים החלוטים שהצטברו עד תחילת שנה זו).

היטלים שאינם חלוטים הם היטלים שנגבו כמקדמות או כניכוי במקור במהלך שנת המס וגבייתם עדיין אינה סופית. לאחר תום שנת המס, בהתאם לסכום ההיטל שיחושב בדוח השנתי שיוגש, יהפוך ההיטל כאמור, כולו או חלקו, לחלוט.

היטלים חלוטים הם היטלים שנגבו עפ"י דוחות שנתיים שהגישו בעלי זכויות הנפט ומשאבי הטבע, וכן היטלים שנגבו בעקבות שומה סופית.

רשות המיסים מעבירה מידי רבעון את כספי ההיטלים הנגבים (החלוטים ושאינם חלוטים) לחשב הכללי במשרד האוצר. החשכ"ל מנהל בקרן לתקופת ביניים את ההיטלים שאינם חלוטים עד שיהיו חלוטים, ומעביר לקרן לאזרחי ישראל אחת לרבעון את ההיטלים החלוטים בצירוף רווחי ההשקעות (או בניכוי ההפסדים מהן), לאחר שהומרו לסכום במטבע חוץ.

ההיטלים בגין רווחי יתר מנפט ומשאבי טבע נגבים בהתאם לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע. לפי חוק זה הכספים שמתקבלים מההיטלים ינוהלו בהתאם להוראות חוק קרן לאזרחי ישראל. מטרת הקרן לנהל את הכנסות המדינה מהיטל על רווחים ממשאבי טבע בראייה כלכלית ארוכת טווח לשם השאת רווח ובמטרה לאפשר את המשך קיומה של הקרן לדורות הבאים.

בנוסף להיטלים על רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע המיועדים לקרן לאזרחי ישראל, בעלי זכות נפט ובעלי זכות לניצול משאב טבע משלמים גם מס הכנסה ותמלוגים אשר נכנסים לתקציב המדינה בשוטף.

כסף - שטרות - יציג - דולר
אילוסטרציה. 821dcf04-bd31-4e78-ada0-a85a9a13e3d1-1.jpg
Back to top button