חדשות הארץמבזקים

משרד החינוך מפרסם את "התמונה החינוכית" השנתית של החטיבה העליונה

משרד החינוך מפרסם היום (שני) את נתוני "התמונה החינוכית" של החטיבה העליונה לשנת הלימודים תש"פ. התמונה כוללת 20 מדדים המציגים את ההישגים של החטיבה העליונה בשלושה אשכולות: 1. למידה והישגים  2. ערכים ואקלים חינוכי 3. התמדה ונשירה. מגוון המדדים נותן מבט רחב על מערכת החינוך, ומשקף את העשייה החינוכית המאומצת, הרבה והמגוונת של צוותי החינוך בבתי הספר.

ההישגים של "התמונה החינוכית" לשנת הלימודים תש"פ משקפים את השינויים שנכנסו במתכונת בחינות הבגרות על רקע התפרצות נגיף הקורונה. בעניין זה יצויין, כי המחצית השנייה של שנת הלימודים תש"פ, ממרץ 2020 ואילך, התנהלה באופן חריג בשל מגפה זו. הלימודים בבתי הספר הופסקו חדשות לבקרים, כאשר חלק ארי מן השיעורים התקיים באופן מקוון. חלקם בוטל כליל מסיבות שונות. גם בימים הספורים בהם התקיימו לימודים בבית-הספר, הם התקיימו בקבוצות קטנות, ותלמידים רבים לא הגיעו אליהם. התחלואה הגבוהה במערכת החינוך, גרמה לכך שמורים רבים הושבתו מהוראה בשל בידודים או מחלה. כתוצאה מכך, שעות ההוראה פחתו באופן משמעותי, ותלמידי בתי הספר התיכוניים למדו רק חלק מחומר הלימוד הנדרש לבחינות הבגרות.

כתוצאה מכך, כל בית-ספר תכנן את ההוראה באופן ייחודי, דבר שיצר הבדלים גדולים בין בתי הספר בשעות הלימוד ובתכני הלימוד של כל מקצוע. בהתחשב במצב הייחודי שנוצר בגין הקורונה, עלה הצורך לבצע שינויים במבנה הבחינות והציונים של תעודת הבגרות. לנוכח מציאות מורכבת זו נקבעו התאמות אשר כללו: צמצום של מקצועות ההבחנות ל-5 בלבד, צמצום של חומר הלימוד, מיקוד של חומר הלימוד, שאלון מותאם בשפה במועד קיץ תש"פ ותוספת מועד ב' לבחינת הבגרות בשפה. בהמשך הוחלט על ביטול שק"ד קורונה אשר הוחל על מקצועות ההבחנות הבית ספריים. על רקע הקשיים שנמצאו בהפעלת נוסחת שק"ד קורונה, מונתה ועדה ציבורית בראשותה של מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, הגברת רונית תירוש.

קראו גם:  באר שבע: רכב פגע בניידת משטרה, נהג הרכב החשוד נמלט מהזירה

כזכור, המשרד אימץ את מסקנות הוועדה וגם את אלה אשר התייחסו לעניין הפיקוח על הציונים הבית ספריים. בעניין זה נקבע כי הן תוחלנה על הבגרויות של השנים הבאות. הן כללו:

-קביעת סימולטור למתן הציון הבית ספרי- לפני כ- 7 חודשים הנגיש המשרד לבתי הספר סימולטור שיסייע להם לתקף את הציון הבית ספרי של התלמיד, שעל פי מתווה הבגרויות החדש יקבל מעמד של ציון חיצוני. לשם כך, המשרד העביר לבתי הספר את הציונים שלו בכל שאלון במשך שלוש השנים האחרונות בממוצע רב שנתי (ציון בחינה חיצונית, ציון שנתי והציון הסופי של בית הספר).

-ליווי והדרכה – על מנת לסייע לבתי הספר בקידום תהליכי הערכה בית ספרית מיטביים, שהחליפו את בחינות הבגרות החיצוניות, תוגבר בתשפ"א כוח ההדרכה בתחומי הדעת השונים בבתי ספר שנבחרו על ידי המחוזות. המזכירות הפדגוגית בשיתוף עם אגף העל יסודי והמחוזות, בנתה מהלך של הכשרה וליווי למדריכים ובעלי תפקידים בבתי הספר, והללו סייעו לבתי הספר למפות את תהליכי ההערכה שלהם, להפגיש את המורים להתנסות בכלי הערכה מתוקשבים, לבנות מחווני הערכה בתחומי הדעת השונים וליישם מודלים להערכה איכותית. דגשים לעתיד.

-בגרויות בתשפ"ב – המשרד הודיע זה מכבר כי בשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ב) וזו שלאחריה (תשפ"ג) תהיה בסימן של 5 בגרויות חיצוניות בלבד. בד בבד, במהלך שנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ב) תוסדר ההערכה הבית ספרית בהתאם להנחיות שנשלחו לבתי הספר. בתי הספר יבנו בשיתוף עם המפקחים ומדריכי המפמ"רים תכנית הערכה בתחומים בהם מתקיימת הערכה בית ספרית. הם יתעדו את המחוונים וישמרו את תוצרי תלמידים הנכללים בתכנית זו. בהתאם לתהליכי בקרה שיקבעו במהלך השנה, יתבקשו המנהלים באופן מדגמי להציג מחוונים ואת התוצרים להערכה חיצונית.

קראו גם:  חשד לפיגוע ירי לעבר בית הדסה בחברון, ילדה נפצעה מקליע

-לקראת תשפ"ג – עם כניסתה לתפקיד הצהירה שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון, כי אחד הנושאים שהיא תשים עליהם דגש רחב הינו התחדשות של תהליכי הלמידה וההערכה בחטיבה העליונה שיכללו שינויים והתאמות לאתגרי המאה – 21. בימים אלה שוקד המשרד על תכנית זו. עם גיבושה היא תפורסם באופן מסודר לציבור.
 
להלן פירוט הנתונים: אשכול למידה והישגים
-שיעור הזכאות לתעודת בגרות מקרב מהלומדים ב-י”ב עמד בשנת הלימודים תש"פ על 73.4%.

שיעור הזכאות לפי מגזרים תש"פ:
-במגזר היהודי: 75.8% זכאים לבגרות.
-בחברה הערבית (ללא מזרח ירושלים):69.4% זכאים לבגרות.
-במגזר הדרוזי: 89.2% זכאים לבגרות.
-החברה הבדואית בנגב: 58.1% זכאים לבגרות.

שיעור הזכאות לפי פיקוח תש"פ:
-בפיקוח הממלכתי: 83.9% זכאים לבגרות.
-בפיקוח ממלכתי דתי: 85.9% זכאים לבגרות.
-בפיקוח החרדי: 24% זכאים לבגרות.

זכאות לפי מגדר תש"פ:
-בנות: 75% זכאיות לבגרות.
-בנים 71.6% זכאים לבגרות.

איכות התעודה תש"פ:
-שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת מקרב הלומדים ב-י”ב: 10.8%.
-שיעור הזכאות לתעודת בגרות הכוללת מתמטיקה 4 יח״ל: 20.1%.
-שיעור הזכאות לתעודת בגרות הכוללת מתמטיקה 5 יח״ל: 15.6%.
-שיעור הזכאות לתעודת בגרות הכוללת אנגלית 4 יח״ל: 22.3%.
-שיעור הזכאות לתעודת בגרות הכוללת אנגלית 5 יח״ל: 41.5%.
-מדד טוהר בחינות (אחוז מחברות בחינה פסולות): 0.9%.

קראו גם:  דיווח: בכיר משמרות המהפכה שחוסל היה מעורב במזימה לרצוח פילוסוף יהודי ידוע

-מדד אירועי שק"ד (פער בין הציון הבית ספרי לציון של הבחינה החיצונית): 1%.

למידה והישגים תש"פ:
-במדד קבלת הערכה ומשוב מקדמי למידה מהמורים נרשמה ירידה.
-תש"פ 53% לעומת תשע"ט: 56%.
-במדד מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה נרשמה ירידה.
-תש"פ 49% לעומת תשע"ט: 52%.
-במדד פרקטיקות הוראה- למידה–הערכה איכותיות נרשמה ירידה.
-תש"פ 53% לעומת תשע"ט: 56%.
 
אשכול ערכים ואקלים חינוכי:
-במדד המעורבות באירועי אלימות נרשמה יציבות תש"פ 6% לעומת תש"ט: 6%.
-במדד קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים נרשמה יציבות תש"פ 47% לעומת תשע"ט: 47%.
-במדד התחושה כללית חיובית כלפי בית הספר נרשמה יציבות תש"פ : 71% לעומת תשע"ט: 70%.
-במדד העידוד למעורבות חברתית ואזרחית נרשמה ירידה תש"פ 54% לעומת תשע"ט: 60%.

אשכול התמדה ונשירה:
-שיעור ההתמדה: 80.2%.
-שיעור הנשירה: 0.6%.
הסברים:
-ככלל, לאורך השנים האחרונות חלה ירידה בשיעור הנשירה, זאת לאור העבודה המקיפה שמבצע אגף ילדים ונוער בסיכון.
-נתון הנשירה לשנת הלימודים תש"פ מתייחס גם לתקופת הקורונה, בה חלק מהשנה נעשה באמצעות הלמידה מרחוק. בתוך כך, ובשל הנסיבות החריגות של מגפת הקורונה, דיווח המנהלים אודות הגעת התלמידים אל המוסד החינוכי היה חלקי. באותו עניין יצוין, כי בשל אותן נסיבות לא חלה חובת דיווח.

הסמכות טכנולוגיות בקרב תלמידי יב:
-שיעור הזכאים להסמכות טכנולוגיות:65.1%.
-שיעור הזכאים לתעודות הסמכה טכנולוגיות ולתעודות בגרות והסמכה.
המאפשרת לימודי טכנאים והנדסאים:49.3%.
-שיעור הזכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית מצטיינת – עם אנגלית ומתמטיקה מורחב: 10.5%.

צילום: .freepik

הוסיפו תגובה לכתבה

רוצים לכתוב באתר או לנהל טור?
לחצו כאן ושלחו לנו הודעה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
דילוג לתוכן