כלכלה

בזק: ירידה של 2.3% בהכנסות החברה בשנה החולפת

בזק פרסמה היום (חמישי) את תוצאותיה הכספיות לשנת 2020. ההכנסות לשנת 2020 הסתכמו בכ-8.72 מיליארד שקל בהשוואה לכ-8.93 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-2.3%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.20 מיליארד שקל, דומה לרבעון הרביעי אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes אשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה בהכנסות בבזק קווי.

הוצאות השכר לשנת 2020 הסתכמו בכ-1.89 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.93 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-2.2%. הוצאות השכר ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-494 מיליון שקל, בהשוואה לכ-478 מיליון שקל בשנת 2019, עלייה של כ-3.3%.
הירידה בהוצאות השכר בשנת 2020 נבעה בעיקר מירידות שכר בחברות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes בשל קיטון במספר משרות. הירידה קוזזה חלקית בשל עלייה בהוצאות השכר של בזק און-ליין ובזק קווי. העלייה בהוצאות השכר ברבעון הרביעי 2020 נבעה בעיקר מגידול בהוצאות שכר בבזק קווי בעיקר מקליטת עובדים לפרויקט הסיבים ומהוצאות בגין הסכם חדש עם העובדים.

הוצאות הפעלה וכלליות לשנת 2020 הסתכמו בכ-3.17 מיליארד שקל בהשוואה לכ-3.31 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-4.1%. הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-822 מיליון שקל בהשוואה לכ-854 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 3.7%. הירידה בהוצאות הפעלה בשנת 2020 נבעה מקיטון בהוצאות של yes, פלאפון ובזק בינלאומי אשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה בבזק קווי.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

הוצאות תפעוליות אחרות, נטו לשנת 2020 הסתכמו בכ-74 מיליון שקל בהשוואה להכנסות של כ-221 מיליון שקל בשנת 2019. הוצאות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו ב-103 מיליון שקל בהשוואה לכ-179 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
בשנת 2020, סעיף זה הושפע בעיקר מקיטון ברווחי הון ממכירת נדל"ן בשל רווח הון ממכירת מתחם "סקיה" שהוכר בשנה המקבילה בסך כ-403 מיליון שקל. כמו כן, בשנת 2020 נרשמה הוצאות מענק חד פעמי לעובדי בזק קווי בסך כ-40 מיליון שקל. מנגד, חל קיטון בהוצאות לפרישה מוקדמת של עובדים בבזק קווי ובחברות הבנות.

הירידה בהוצאות ברבעון הרביעי 2020 נבעה בעיקר מהקיטון בהפרשה לפרישת עובדים בבזק קווי ומרישום הפרשה לפרישת עובדים של פלאפון ברבעון הרביעי אשתקד.

הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך לשנת 2020 הסתכמו בכ-1.84 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.91 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-3.9%. הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-463 מיליון שקל בהשוואה לכ-487 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-4.9%. הירידה בהוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך נבעה מקיטון בחברות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes אשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה בהוצאות פחת בבזק קווי.

הפסד מירידת ערך לשנת 2020 הסתכם בכ-293 מיליון שקל בהשוואה לכ-1.15 מיליארד שקל בשנת 2019. הפסד מירידת ערך ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-25 מיליון שקל בהשוואה לכ-196 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.

בשנת 2020 הוכר הפסד מירידת ערך בבזק בינלאומי בכ-307 מיליון שקל לעומת כ-196 מיליון שקל בשנת 2019. כמו כן, בעקבות הסכם למכירת אחזקות החברה בוואלה, הוכר רווח מביטול ירידת ערך שהוכרה בעבר בסך כ-14 מיליון שקל. בנוסף, בשנת 2019, הוכר הפסד מירידת ערך בפלאפון בכ-951 מיליון שקל. מדדי הרווחיות הושפעו בעיקר מהשינויים בהפסד מירידת ערך ומהשינויים בסעיף הוצאות תפעוליות אחרות.

הרווח התפעולי לשנת 2020 הסתכם בכ-1.46 מיליארד שקל בהשוואה לכ-850 מיליון שקל בשנת 2019, עלייה של כ-71.2%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-296 מיליון שקל בהשוואה לכ-8 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.

ה-EBITDA לשנת 2020 הסתכם בכ-3.29 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 37.7%) בהשוואה לכ-2.76 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 30.9%) בשנת 2019, עלייה של כ-19.2%. ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-759 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 34.5%) בהשוואה לכ-495 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 22.5%) ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-53.3%.

ה-EBITDA המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך) לשנת 2020 הסתכם בכ-3.66 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 41.9%) בהשוואה לכ-3.69 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 41.3%) בשנת 2019, ירידה של כ-0.8%. ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-887 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 40.3%) בהשוואה לכ-870 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 39.5%) ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-2.0%.

הוצאות מימון, נטו לשנת 2020 הסתכמו בכ-371 מיליון שקל בהשוואה לכ-549 מיליון שקל בשנת 2019, ירידה של כ-32.4%. הוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-98 מיליון שקל, בהשוואה לכ-109 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-10.1%.
הירידה בהוצאות מימון, נטו נבעה בעיקר מירידה בהוצאות מימון של בזק קווי.

הוצאות מסים לשנת 2020 הסתכמו בכ-288 מיליון שקל בהשוואה לכ-1.49 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-80.7%. הוצאות מסים ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-24 מיליון שקל, בהשוואה להכנסת מסים בכ-13 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
הירידה בהוצאות מסים בשנת 2020 נבעה בעיקר בשל הכרה בהוצאות מסים בשנת 2019 בסך כ-1.17 מיליארד שקל ממחיקת נכס המס בגין הפסדי yes. בנוסף, ברבעון הרביעי של שנת 2020 הוכר נכס מס נדחה בגין הפסד לצורך מס ממכירת חברת וואלה בסך כ-37 מיליון שקל בבזק קווי.

הרווח הנקי לשנת 2020 הסתכם בכ-796 מיליון שקל בהשוואה להפסד נקי בכ-1.19 מיליארד שקל בשנת 2019. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-174 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי של כ-87 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהשינויים בהפסד מירידת ערך, סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות והוצאות מסים.

הרווח הנקי המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך) לשנת 2020 הסתכם בכ-1.14 מיליארד שקל בהשוואה לכ-913 מיליון שקל בשנת 2019, עלייה של כ-25.3%. הרווח הנקי המתואם ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-277 מיליון שקל בהשוואה לכ-203 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-36.5%.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2020 הסתכם בכ-3.22 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.92 מיליארד שקל בשנת 2019, עלייה של כ-10.1%. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-950 מיליון שקל, בהשוואה לכ-748 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-27.0%. העלייה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מגידול ברווח ושינויים בהון חוזר.

ההשקעות לשנת 2020 הסתכמו בכ-1.50 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.55 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של כ-3.4%. ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמו בכ-368 מיליון שקל, בהשוואה לכ-324 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-13.6%.
העלייה בהשקעות נבעה בעיקר מעלייה בהשקעות בבזק קווי ובפלאפון.

התזרים החופשי לשנת 2020 הסתכם בכ-1.48 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.37 מיליארד שקל בשנת 2019, עלייה של כ-8.0%. התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-613 מיליון שקל, בהשוואה לכ-344 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ-78.2%. העלייה בתזרים החופשי נבעה בעיקר מהעלייה בתזרים מפעילות שוטפת בנטרול הגידול בהשקעות כאמור. החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-6.84 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2020, בהשוואה לכ-7.96 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2019. ביום 31.12.2020 יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-2.1 בהשוואה לכ-2.4 ביום 31.12.2019.

גיל שרון, יו"ר הדירקטוריון של בזק, אמר: "2020 היוותה תחילת מפנה אסטרטגי לקבוצת בזק, תוך התמקדות בהיערכות מסיבית לשינויים הטקטוניים המתרחשים בתחום הטלקום. אשתקד, ובפרט ברבעון הרביעי של השנה, קבוצת בזק הניחה את היסודות לאסטרטגיה יוזמת ומובילה בה תנקוט ב-2021 בכל תחומי פעילות הקבוצה. המיזוג הנבחן בין בזק בינלאומי ל-yes, והפיצול של חטיבת האינטגרציה לתאגיד נפרד חדש, כמו גם השקת הסיבים, הינם חלק מתוכנית אסטרטגית עליה אנו עובדים בחודשים האחרונים, שביסודה המעבר ממגננה לנטילת יוזמה והובלה של השוק בכל התחומים."

שרון הוסיף: "החלטה לבחון מיזוג זה באה על רקע הלכידות השירותית והעסקית ההולכת וגוברת בענף, התחרות הגוברת במגזרי פעילות חברות הבת, השינויים העסקיים והרגולטוריים החלים והצפויים לחול על בזק בינלאומי ו YES-ופעילותן, והצורך לבחון את העמקת הסינרגיה וההתייעלות התפעולית של חברות הבת, על מנת להשיא ולהציף ערך. מתווה השינוי יאפשר התאמה מיטבית של פעילות חברות הבת למבנה הענף, ומתן מענה אחוד לצרכי הלקוחות, בהיבטי המכר והשירות, שיתרמו לצמיחה. למהלך פוטנציאל לתרום לתוצאות העסקיות של חברות הבת, הן כתוצאה משיפור יכולת המכירה ושימור המנויים, והן כתוצאה מהתייעלות וצמצום הוצאות בהיקף המוערך בעשרות מיליוני שקלים בשנה. בנוסף, פיצול פעילות האינטגרציה עשוי אף הוא להציף ערך לחברה".

שרון ציין: "בצד הפיננסי, קבוצת בזק עמדה באופן מלא בתחזית ל-2020. ה-EBITDA המתואם כמעט ולא נפגע מול שנה קודמת, בזכות שיפור בהכנסות בזק קווי, וכן כתוצאה ממהלכי התייעלות משמעותיים בחברות הבנות ועל אף פגיעה בהכנסות מול שנה קודמת של כ-200 מיליון שקל, הנובעת בעיקר מפגיעה חריפה בהכנסות הנדידה בפלאפון כתוצאה מהקורונה, והמשך שחיקת ההכנסות ב-yes. התזרים החופשי הסתכם בכ-1.48 מיליארד שקל, שיפור של כ-110 מיליון שקל מול אשתקד, והדבר אפשר את הקטנת החוב נטו".

צילום: דוברות בזק

Back to top button