כלכלה

ועדת הכספים אישרה את החוקים המסדירים את תקציב המנגנון ההמשכי

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני (יהדות התורה) אישרה היום (שני) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד משק המדינה, והצעת חוק יסודות התקציב. ההצעות קובעות הסדר חדש לגבי אופן ההתנהלות התקציבית של הממשלה בשנה שלא אושר לגביה חוק תקציב – קרי שנת תקציב המשכי. ההצעות קובעות תיקון של קבע לגבי מנגנון התקציב ההמשכי וכן קובעות הוראת שעה להסדרת התקציב ההמשכי בשנת הכספים 2021, שמטרתה לאפשר כי תקציב זה יתבסס גם על התוספות התקציביות שהוקצו לשנת 2020 – קופסאות הקורונה והגדלת בסיס התקציב.

במסגרת תיקוני החקיקה במנגנון התקציב ההמשכי שהובאו על ידי האוצר, אמור היה התקציב ההמשכי לשנת 2021 להיות צמוד למדד המחירים לצרכן ונמוך משמעותית מתקרת ההוצאה המותרת לשנת 2021 ולעמוד על 414.5 מיליארד ש"ח בלבד.

בעקבות דרישת ועדת הכספים, בראשות ח"כ משה גפני בדיון אתמול, כי מנגנון התקציב ההמשכי יוצמד לשיעור הגידול באוכלוסייה ולא למדד המחירים לצרכן, הודיע משרד האוצר היום כי הוא מסכים לתיקון זה. השינוי שנקבע לדרישת הוועדה יגדיל את תקציב המדינה לשנת 2021 ויעמידו על 419 מיליארד ש"ח. המשמעות היא הקטנת המרחק מתקרת ההוצאה לשנת 2021 אילו היה תקציב מדינה סדור, שעומדת על 426 מיליארד ש"ח.

ההצמדה על פי התיקון, תהיה לממוצע שיעורי הגידול באוכלוסייה בישראל שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשלוש השנים שקדמו לשנה הקודמת לשנת התקציב ההמשכי. ממוצע הגידול ל-3 השנים האחרונות לפיו חושבה ההגדלה לתקציב ההמשכי ל-2021 עומד על 1.9%.

במסגרת התוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה מעגן החוק תוספת שנתית לשנת 2021 בסכום של 52.3 מיליארד ש"ח להתמודדות עם המשבר, ובתוספת העודף משנת 2020 (20.4 מיליארד) התקציב הזמין לניצול לשנת 2021 לצורך כך יעמוד על 72.7 מיליארד ש"ח.

עד נקבע כי התוכנית הכוללת את פירוט הוצאות הממשלה תונח על שולחן הממשלה וועדת הכספים לא יאוחר מחודש לאחר תחילת התקציב ההמשכי, כאשר אחת לחודש יועבר דיווח לוועדת הכספים על מימוש התקציב.

במסגרת השינויים שונתה שיטת העדכון של מנגנון התקציב ההמשכי, והובהר אילו סוגי הוצאות הממשלה יכולה להוציא ולהתחייב לגביהם במסגרת תקציב שכזה, וכן מהן גבולות ההוצאה של הממשלה ומהן גבולות ההתחייבויות שהיא יכולה לקחת על עצמה במסגרת תקציב המשכי. עוד הוסדר מנגנון השימוש בעודפי תקציב במסגרת תקציב המשכי.

מטרת השינויים הינה להעמיד תקציב המשכי ראוי וסדיר ככל הניתן במסגרת המגבלות, לשנת 2021, וכן למקרים עתידיים בהם תיכנס המדינה לתקציבים המשכיים ממושכים.

החוק קובע הפרדה בין הרכיבים השונים שאותם רשאית הממשלה להוציא במסגרת תקציב המשכי (12/1 מההוצאה הממשלתית שהייתה מותרת בשנה הקודמת): הוצאה המותנית בהכנסה, הוצאה של מפעלים עסקיים בשנת הכספים הקודמת, והחזר חובות קרן.

התיקונים קובעים שהממשלה תהיה רשאית להתחייב להוצאות בכל אחד מהרכיבים הללו, בהתאם לסכומים הקבועים לכל רכיב בתקציב ההמשכי, כולל סכומי התחייבויות העבר. בנוסף נקבע שהרשאה להתחייב לא תגדיל את ההוצאות מעבר למסגרת התקציב ההמשכי, ותתאפשר רק במידה וקיום ההתחייבויות ייעשה עד תום שנת הכספים העוקבת.

לעניין עודפים נקבע, כי במידה ונותר עודף בחוק התקציב השנתי הקודם, הממשלה תהיה רשאית להתחייב בתקציב המשכי לעד 85% מסכום העודפים הכולל, ובלבד שההתחייבות תהיה לצורך ביצוע פעולה שעבורה נועד אותו סכום בחוק התקציב השנתי הקודם, ובתנאי שהתחייבות זו לא תגדיל את ההוצאה מעבר למסגרת התקציב ההמשכי.

בנוסף נקבעה בחוק-יסוד: משק המדינה הוראת שעה שלסכומים שרשאית הממשלה להוציא בשנת 2021, יתווספו "קופסאות קורונה" עד לאישור התקציב לשנה זו, כפי שנקבע ביחס לשנת .2020

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), אמר: "אני מבקש להודות לשר, המדינה במצב קשה שאני לא זוכר כקדמותו מבחינה כלכלית. המצב שאנשים מאבדים את עבודתם ורעבים ללחם, אנחנו הולכים לבחירות נוספות ללא תקציב, כמו מדינת עולם שלישי. אני יודע שאתה כשר פעלת כדי שניתן יהיה להעביר תקציב, משהו נורא ואיום השתבש פה. אני מודה ללשכה המשפטית ולחברי הוועדה שהיו שותפים פעילים לעניין הזה. גם אני לא שלם עם המציאות הזו, ואני יודע שנתקל בבעיות קשות".

שר האוצר, ישראל כץ, הוסיף: "אני רוצה להודות ליו"ר הוועדה על האכפתיות והמיומנות. אני רוצה להודות לכל חברות וחברי הוועדה, וכן לדרגים המקצועיים. הייתה כאן התאחדות למען האינטרס הישראלי. זה דבר משמעותי ואני מברך על זה".

ארכיון. צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת
Back to top button