שידור חי: דיון בוועדת הקורונה – "החוק מבטל את הצורך בקיום הכנסת"

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה ראשונה הצעת חוק שתאפשר לממשלה לתקן צווים שיכנסו לתוקף באופן מידי, ולקבל את אישור הכנסת בדיעבד. 47 חברי כנסת תמכו לעומת 35 מתנגדים. ח"כ מיקי לוי: "זהו יום שחור לכנסת ישראל, החוק מבטל את הצורך בקיום הכנסת", השר איציק שמולי: " אם לא נלחץ עכשיו על הבלם אנחנו עלולים בעוד שבועיים למצוא את עצמנו במצב של אובדן שליטה"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון), התש"ף-2020.

בימים אלה מקדמת הממשלה את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש כדי להקנות לממשלה, בחקיקה ראשית, את הסמכויות הדרושות לשם המשך ההתמודדות עם נגיף הקורונה. הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ונמצאת בימים אלה בדיונים בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת להכנה לקריאה שנייה ושלישית. ואולם עד לאישור הצעת חוק סמכויות מיוחדות בכנסת, בקריאה השנייה והשלישית, קיים צורך מיידי ודחוף לערוך תיקונים לתקנות הגבלת הפעילות כנוסחן בתוספת לחוק לצורך התמודדות עם המגפה.

כדי לאפשר עריכת תיקונים דחופים ומיידיים לתקנות שבתוספת לחוק, מוצע להחליף את סעיף 2 לחוק. הסעיף האמור, בנוסחו היום, מסמיך את הממשלה לתקן את התקנות, בצו, באישור מראש של ועדה של הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה, וזאת בעניינים מסוימים המפורטים בסעיף. נוכח הגידול בתחלואה כאמור, והצורך בעדכון מיידי ודחוף של המגבלות המפורטות בתקנות שבתוספת לחוק, מוצע לקבוע כי הממשלה תהיה רשאית לתקן, בצו, את התקנות שבתוספת לחוק בנוסחו המוצע, ובכלל זה לקבוע עבירות פליליות בהתאם לאיסורים ולהגבלות שייקבעו.

על פי המוצע, התקנת הצו לא תהיה טעונה אישור מראש של הוועדה, והמנגנון יהיה דומה לזה שנקבע בחוק סמכויות מיוחדות: הצו יונח בסמוך, ככל האפשר, לאחר פרסומו ברשומות על שולחן הוועדה, בליווי דברי הסבר; הוועדה תקיים דיון בצו האמור ותחליט אם לאשרו, כולו או חלקו, בתוך 7 ימים מהמועד שהצו הונח על שולחנה, וועדת הכנסת תהיה רשאית, במהלך התקופה האמורה, להאריכה לעניין דיון מסוים, לפרק זמן שלא יעלה על 3 ימים; אם לא תקבל הוועדה החלטה עד תום 7 ימים או עד תום תקופת ההארכה – יובא הצו, על ידי יושב ראש הכנסת, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ–3 ימים מתום המועד האמור, להצבעה בכנסת. על פי המוצע, אם החליטה הוועדה או מליאת הכנסת, לפי העניין, שלא לאשר את הצו – יפקע תוקפו ותתבטל האחריות הפלילית לעבירות הקבועות בו.

בדברי ההסבר נכתב: " מדינת ישראל מתמודדת בימים אלה עם גל שני של המחלה. כיום, ישנם בישראל מעל 000,11 חולים פעילים במחלה, מספר החולים החדשים המאובחנים מדי יום חצה את רף ה–000,1 נדבקים ושיעור החולים החיוביים מבין כלל הבדיקות, עולה מדי יום. כמו כן קיימת עלייה במספר החולים הקשים והמונשמים בישראל, ומספר החולים הקשים כיום גדול פי שניים ממספרם לפני שבוע. קצב ההכפלה של הנגיף עומד על 24 ימים לסך כל החולים מתחילת האירוע ו־8 עד 10 ימים לחולים חדשים בכל יום. משמעות הנתונים האמורים היא שאם הקצב הנוכחי ימשיך, בעוד 24 ימים יהיו כשמונת אלפים חולים חדשים בכל יום, וסך הכול יהיו קרוב לשישים אלף חולים. גם אם יישמרו בישראל שיעורי מאושפזים, חולים קשים ונפטרים כמו בגל הראשון, מדובר באלפי מאושפזים, מאות חולים קשים ומאות נפטרים. מצב זה מחייב את הממשלה לנקוט צעדים מיידיים לצורך התמודדות עם התחלואה והתפשטות הנגיף."

ח"כ מירב מיכאלי: "הציבור בלחץ בפחד בבהלה במצוקה כלכלית הולכת וגוברת והממשלה הזאת, הקיסר העומד בראשה וכל משרתיו מסביב, פשוט מנצלים את המצב הזה כדי לשחוק את הזכויות של האזרחיות והאזרחים בישראל. אין הצדקה להיפוך היוצרות הזה אבל מעל הכול זה מצטרף לעוד ועוד צעדים שמייצרים את הסמכות ואת המקום של הנציגות הנבחרת ,של האזרחיות והאזרחים בישראל שזאת הכנסת. זה עוד צעד שפוגע בזכויות הכי בסיסיות של האזרחיות והאזרחים."

ח"כ מיקי לוי: "היום עולה חוק מטורף, מטורלל, חוק איום ונורא, חוק אשר מאפשר לראש הממשלה ולממשלה להביא חוקים ללא אישור הכנסת. זהו יום שחור לכנסת ישראל, החוק מבטל את הצורך בקיום הכנסת. הכנסת אינה קיימת יותר, זהו יום שחור, יום בו הממשלה והראיס ישלטו בכל כאילו מדינת ישראל שייכת לממשלים אפלים בהיסטוריה. לצפון דור קוריאה דמינו אדם אחד יחליט.

ח"כ תמר זנדברג: "אנחנו מתבקשים להצביע על חוק שיקצץ עוד את הסמכות ואת הפיקוח הפרלמנטרי של הכנסת, הפרלמנט במדינה דמוקרטית. איפה חבילת הסיוע לעסקים? איפה הפיצוי לעולם התרבות? איפה רשת הביטחון לשירותים החברתיים והכלכליים? צריך להוכיח לאזרחים שממשלת ישראל ומדינת ישראל מסוגלת לא רק לגזול, לא רק להטיל גזירות, לא רק לאכן שב"כ, לא רק לקצץ את ועדות הכנסת, לא רק להטיל הגבלות לא רק להטיל קנסות, אלא יודעת גם לתת, יודעת גם לפצות, יודעת לפרוש רשת ביטחון."

ח"כ עופר כסיף: "דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב. דמוקרטיה זה הגנה על המיעוט, דמוקרטיה זה שיש חירויות, דמוקרטיות הזה שיש גם הפרדת רשויות כך שהעוצמה לא תהיה מרוכזת בידי אדם אחד, או בידי מפלגה אחת או בידי רשות אחת. מה שאתם עושים זה בדיוק ההפך מדמוקרטיה, אתם מרכזים את כל העוצמה בידיים של אדם אחד ונותנים לו לעשות מה שהוא רוצה"

ח"כ אלי אבידר: "נתניהו דרס את הכנסת, קיבל בדיוק מה שהוא רוצה, פשוט לקח וביטל אותה, לקח לעצמו סמכויות הפך את הונגריה לילדים לעומתו. הממשלה הזאת איבדה את אמון הציבור, הציבור לא מאמין לה, הציבור כבר עושה את התרגילים שלו חלק יוצאים עם טלפונים חלק בלי טלפונים חלק מחליפים טלפונים, לא תצליחו לשלוט בציבור כי הציבור לא מאמין לכם, הוא יודע שאתם משקרים אותו מהיום הראשון. מבטיחים שמכניסים את השב"כ כדי לא לסגור את המשק, הכנסתם את השב"כ ורק בסוף שבוע 35,000 איש נכנסו לבידוד עד סוף השבוע נגיע ל-100,000 זה מה שנתניהו רוצה.

שר הרווחה איציק שמולי סיכם בשם הממשלה: "אם אנחנו לא ננקוט בפעולות נחרצות ואגרסיביות, המספרים יתרגמו לאיום ממשי על יכולת הספיקה של מערכת הבריאות להכיל את האירוע הזה. ולכן כדי להשתלט על התחלואה וכדי לנסות ולשטח את העקומה, מושגים שכבר היינו בטוחים שהם מאחורינו, אנחנו צריכים לגשת לאתגר הזה של הקורונה בצניעות רבה. כחלק מהדברים גם אנחנו וגם ממשלות אחרות, לומדים להתמודד עם הנגיף הזה ועם ההופעה שלו וקצב ההתפשטות שלו ואופי ההתפשטות שלו, לומדים לעשות את זה תוך כדי תנועה. אבל הקצב של ההתפשטות מציב כרגע איום ממשי על מערכת האשפוז, על כל איחור שאנחנו נאחר בבלימה עכשיו ,אנחנו נשלם בריבית דריבית דריבית מאוחר יותר.

בישיבת הממשלה אנחנו נאלצנו לנקוט בפעולות נוספות שהם לא פופולריות. זה לא קל לעמוד מול בעלי המסעדות ומול בעלי הברים ומול בעלי האולמות ומול הזוגות שאמורים היו להינשא ולהסביר להם שאין לנו ברירה, ואני אומר לכם אין לנו ברירה. אם אנחנו לא נלחץ עכשיו על הבלם בחריקת בלמים אנחנו עלולים בעוד שבועיים ימים למצוא את עצמנו חלילה במצב של אובדן שליטה של ממש. זה יהיה חוסר אחריות גם מתוך דאגה לבריאות של הציבור אבל גם מתוך דאגה לכלכלה."

47 תמכו לעומת 34 שהתנגדו וההצעה תועבר לוועדת הקורונה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

שידור חי : ועדת הקורונה

הצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון), התש"ף-2020 – הכנה לקריאה שנייה ושלישיתלהוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

פתיחת הנגן בחלון נפרד

אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפ

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive