חדשות הארץמבזקים

משרד החינוך מקפיא את פרסום ציוני המיצ"ב – יבחן מודל פרסום חדש

משרד החינוך מודיע היום (שני) כי הוא מקפיא בשלב זה את נתוני המיצ"ב של בתי הספר לשנת הלימודים תשע"ח, כשבמקביל הוא ייבחן מודל פרסום חדש.

במשרד החינוך מציינים כי מבחני המיצ"ב מהווים כלי חשוב והכרחי לניהול מערכת החינוך וקידומה. תוצאות בחינות המיצ"ב מספקות למשרד בסיס נתונים, המשמש אותו בניהול המערכת ובפיקוח אחר רמתה של מערכת החינוך והתקדמות, ובכלל זה קביעת מטרות ויעדים לעבודה עם כלל בתי-הספר ועם אוכלוסיות מאותרות, וכן תשתית לתִעדוף השקעת המשאבים ולמתן מענה מותאם לכל מוסד חינוך לפי צרכיו ומוקד מטרותיו, כלי למעקב אחר אפקטיביות תכניות והקצאת תקציבים שהוחלה ועוד.

משרד החינוך מכבד ומקיים את פסקי הדין הניתנים על-ידי בית המשפט והוא אף קיים את פסק הדין מעת התקבל על ידי בית המשפט העליון. עם זאת, מאז ניתן פסק הדין של ערכה זו, מצביע המשרד על פגיעה של ממש בתפקוד התקין של מערכת החינוך כתוצאה מפרסום תוצאות מבחני המיצ"ב ברמה הבית-ספרית. עקב הפרסום חלה פגיעה בתהליכי הוראה ולמידה, פגיעה בתלמידים ובמורים ופגיעה חמורה במהימנות המבחנים של שכבת ה' בשנת הלימודים התשע"ח במקצועות מתמטיקה ואנגלית.

תלמידי תיכון בבית הספר. צילום: דוברות עיריית חיפה

על רקע כל אלה פנה משרד החינוך למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי), על מנת לבחון אפשרות להפסקת פרסום תוצאות המיצ"ב לפי חתך בית-ספרי, תוך התייחסות להוראות הדין ולפסיקת בית המשפט העליון. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז נזרי, קיים דיון בנושא בהשתתפות מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, וגורמי המקצוע ממשרדנו, וכן גורמים בכירים רלבנטיים בפרקליטות המדינה ובמחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

בדיון זה הוצגה עמדת משרד החינוך לפיה, התופעות המתוארות מלמדות, כי חל שינוי נסיבות מהותי מאז פסק דינו של בית המשפט העליון שהורה על פרסום תוצאות המיצ"ב, שכן כיום ניתן להצביע על פגיעה בפועל בתפקודה של הרשות המינהלית, קרי – בתפקוד מערכת החינוך, ואף ניתן להצביע על חשש ברמת וודאות קרובה להמשך פגיעה במערכת החינוך כתוצאה מהפרסום. זאת, על אף צעדים מינהליים ופדגוגיים שנקט משרד החינוך בכדי למזער את הפגיעה והסיכונים שנובעים מפרסום מבחני המיצ"ב.

לאחר הדיון ובחינת הדברים, קיבל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה את עמדת משרד החינוך ויתר הגורמים הרלבנטיים, לפיה נוכח התפתחות הדברים לאורך השנים מאז ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון, חל שינוי נסיבות משמעותי המשליך על מערך האיזונים שבין זכות הציבור לדעת לבין הצורך למנוע פגיעה בתפקוד הרשות המינהלית, משרד החינוך, ומחייב בחינה מחודשת של הנושא בכללותו.

מתוקף תפקידו, ומתוך אחריות אמיתית לתפקוד מערכת החינוך, בכוונת משרד החינוך לערוך בחינת עומק מחודשת אשר תכלול, בין היתר, בחינת שינוי במתכונת הבחינה והפרסום. בחינה זו תיערך על ידי צוות מקצועי שימונה על ידי מנכ"ל משרד החינוך. במסגרת בחינה זו ישמע הצוות, בין היתר גם את הציבור וכן גורמים רלוונטיים לנושא. בהתאם לכך, משרד החינוך יפעל למינוי הצוות בהקדם האפשרי ולהגשת המלצותיו בטווח זמן סביר בנסיבות. כאמור, נוכח שינוי הנסיבות שחל מאז ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בסוגיה, ועל דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ישהה משרד החינוך לעת הזו את פרסום תוצאות המבחנים ברמה הבית ספרית.

Back to top button