כלכלהמבזקים

הוטל עיצום כספי בגובה 850 אלף ש"ח על חברת אלבר

ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס הגב' ברכה אופיר-תום, וחברי המותב ד"ר מאיר סוקולר ועו"ד רוני טלמור, אישרה אתמול (רביעי) את הסדר האכיפה המנהלית שנחתם בין רשות ניירות ערך לבין חברת אלבר שירותי מימון בע"מ. הבירור המנהלי נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך. עו"ד עופרה רובינפלד ועו"ד טל אמיר ממחלקת אכיפה מנהלית ייצגו את רשות ניירות ערך במשא ומתן לכריתת ההסדר.

התיק בעניינה של חברת אלבר עסק בארבע הפרות דיווח של הכללת פרטים מטעים ברשלנות בדוחות כספיים. מדובר בתיק מורכב, שכן עסק בסוגיות חשבונאיות ובשאלות משפטיות בהקשר למהותיות הטעות בדוחות ואופייה של רשלנות בהכללת פרטים מטעים בדוחות. תיק זה נסב על פרטים מטעים שהתפרסמו בדוחות הכספיים של חברת אלבר לשנים: 2010, 2011, 2012. כמו כן, נמצאו פרטים מטעים בדוחות הכספיים של שלושת הרבעונים הראשונים לשנת 2013. הפרטים המטעים התייחסו לסכומי הוצאות הרישוי בגין צי הרכב של אלבר בדוח רווח והפסד המהווים חלק מסעיף עלויות ניהול צי הרכב. בנוסף, הפרטים המטעים מתייחסים גם לסכומי ההוצאות מראש בגין אגרת הרישוי לצי הרכב של אלבר, המהווים חלק מסעיף חייבים ויתרות חובה במאזן.

הטענה הייתה כי סעיף הוצאות הרישוי אשר חושב באמצעות אומדן נבדק באורח שטחי בלבד. לאורך התקופה הרלבנטית נושאי משרה לא תיקפו את האומדן מול חישוב עצמאי של סעיף הנכס, לא בדקו סבירות הסעיף, ולא בדקו את סבירות הסעיפים באופן נפרד. בנוסף, לטענתנו התעלמו החברה ונושאי המשרה בה מנורות אדומות שנדלקו בנושא הדיווח וזאת עקב רשלנותם בבחינת סעיפים אלה לאורך שנות ההפרה.

רק בינואר 2014 בעת הכנת הדוח השנתי לשנת 2013 התגלתה הטעות על ידי החברה ובתאריך 22.1.14 פרסמה החברה דוח מיידי, בו הודיעה על הטעות באומדן. הטעות הצטברה עם השנים לסכום של 31.7 מיליון ש"ח ברוטו (23 מיליון ש"ח נטו) וגרמה להגדלת הרווח הנקי בכ 18 מיליון ₪. תיקון הטעות יכול היה להקטין עד 50% את גובה הדיבידנדים שחולקו וכן התיקון השפיע על גובה הבונוסים ששולמו לנושאי משרה בסכום של 311,000 ש"ח ברוטו. נאמר כי סכום זה יקוזז מהבונוס שיחולק בשנת 2013. בתאריך 4.2.14 פרסמה החברה כי תתקן את הדוחות הנ"ל ותציג אותם מחדש.

חברת אלבר הגיעה בשלב הדיונים בעל פה בתיק המנהלי לכריתת הסדר אכיפה, במסגרתו הסכימה להודות באורח מלא בעובדות ובהפרות שיוחסו לה בכתב הטענות. בנוסף, החברה תשלם 850,000 ש"ח עיצום כספי ותנקוט בצעדים למניעת ההפרה והישנותה. במסגרת הצעדים שתנקוט, תגבש אלבר נוהל של בקרה ותיקוף אומדנים בתוך תקופה של שלושה חודשים לאחר גיבוש ההסדר; נוהל גיבוש המידע והנתונים המבססים את האומדנים; הטמעת הנוהל ועדכונו מעת לעת.

הוטל עיצום כספי בגובה 850 אלף ש"ח על חברת אלבר
חברת אלבר. צילום: חדשות MivzakLive
Back to top button