בית כלכלה משרד האוצר: הגירעון בתקציב המדינה זינק באוקטובר ל- 3.6%

משרד האוצר: הגירעון בתקציב המדינה זינק באוקטובר ל- 3.6%

מעבר לתגובות

חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי במשרד האוצר פרסם היום (שני) אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – אוקטובר 2018.

בחודש אוקטובר נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 0.8 מיליארד שקלים. עקב חגי ספטמבר נדחו תשלומי מיסים לאוקטובר, המוערכים בסדר גודל של 6.1 מיליארד שקלים. אילולא דחייה זו, היה הגירעון בחודש אוקטובר עומד על 6.9 מיליארד שקלים.

בחודשים ינואר – אוקטובר 2018 נמדד גירעון בסך 24.3 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 1.2 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי בחודשים אוגוסט – אוקטובר 2017 היו הכנסות מיסים גבוהות באופן מיוחד כתוצאה מתקבולים ממכירת מובילאיי, והכנסות מ"מבצע דיבידנד".

בתקציב לשנת 2018 מתוכנן גירעון שנתי בסך 38.5 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתמ"ג.

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (נובמבר 2017 – אוקטובר 2018) עומד על 3.6% מהתמ"ג.

12 החודשים האחרונים כוללים את חודש דצמבר 2017 שבו היו הכנסות מיסים נמוכות באופן חריג (הפרשה לקרן מס רכוש). לפיכך, הגירעון בשנת 2018 צפוי להיות נמוך יותר.

בפעילות למימון נמדד בחודש אוקטובר גירעון בסך 0.7 מיליארד שקלים.

הוצאות

1. סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש אוקטובר ב-33.0 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 26.6 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.8 מיליארד שקלים ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 3.6 מיליארד שקלים.

2. מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של הממשלה ב-306.4 מיליארד שקלים (שיעור ביצוע של 81.4% מהתקציב המקורי), עלייה של 6.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (באותן הגדרות מדידה). בתקציב המקורי תוכנן בשנת 2018 גידול בשיעור של 4.2% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2017.

3. מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של משרדי הממשלה ב-262.8 מיליארד שקלים (שיעור ביצוע של 81.1% מהתקציב המקורי), עלייה של 7.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:

• הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-8.3%.
• הוצאות מערכת הביטחון עלו ב-3.5%.

שיעור הגידול בהוצאות המשרדים צפוי להתמתן לקראת סוף שנת 2018.

4. הטבלה שלהלן מציגה תמונת מצב של נתוני אומדן ביצוע התקציב לחודשים ינואר – אוקטובר בשנת 2018, מפורטת לפי קבוצות משרדים. בעמודה הראשונה מוצג אחוז ביצוע התקציב עד כה (מהתקציב המקורי). בעמודה השנייה ניתן לראות את שיעור הגידול המתוכנן בתקציב המקורי לעומת אומדן הביצוע בשנת 2017, ומנגד את שיעור הגידול בביצוע התקציב בפועל בחודשים ינואר – אוקטובר בין השנים 2018 ו-2017, המוצג בעמודה השלישית. ההשוואה נעשית באותן הגדרות מדידה.

הכנסות

1. סך גביית המיסים בחודש אוקטובר הסתכמה ב-28.1 מיליארד שקלים. כאמור לעיל, ההערכה היא כי נדחו תשלומי מיסים בסדר גודל של 6.1 מיליארד שקלים מספטמבר לאוקטובר.

2. בתקופה ינואר – אוקטובר 2018 הסתכמה גביית המסים בסך של 256.0 מיליארד שקלים, קיטון נומינלי של 2.9%- לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

3. הפקדות המוסד לביטוח לאומי הסתכמו בחודש אוקטובר בסך של 3.65 מיליארד שקלים. מתחילת השנה הפקיד המוסד סכום של 20.4 מיליארד שקלים לעומת פירעון קרן וריבית בסך 18.0 מיליארד שקלים.

4. ההכנסות ממע"מ יבוא ביטחוני, ריבית ויתר ההכנסות הסתכמו בחודש אוקטובר בסך של 0.5 מיליארד שקלים.

בחודש אוקטובר 2018 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב 28.1 מיליארד ש"ח כתוצאה מדחיית תשלומי המסים מחודש ספטמבר.

סך הכנסות המדינה ממסים

• בחודש אוקטובר 2018 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב- 28.1 מיליארד ש"ח. הכנסות אלה כוללות גבייה בסך של 6.1 מיליארד ש"ח אשר נדחתה מחודש ספטמבר בגלל החגים. כך שלולא הדחייה, היו ההכנסות מסתכמות בחודש אוקטובר בכ-22.0 מיליארד ש"ח.

• בניתוח הכנסות לחודש אוקטובר יש לקחת בחשבון מספר אירועים חריגים שהשפיעו על הגביה באוקטובר 2018 ו- 2017:
דחיית תקבולים מספטמבר 2018 לאוקטובר 2018:

בעקבות החגים, נדחו תשלומי מע"מ ייצור מקומי של כ- 4.7 מיליארד ש"ח מחודש ספטמבר 2018 ל-4 באוקטובר.

כתוצאה מעיכוב בתשלומים ועיכוב בקליטת תשלומי מסים ישירים נדחו הכנסות בהיקף של כ- 1.4 מיליארד ₪ מספטמבר 2018 לאוקטובר 2018.
אירועים חריגים בספטמבר – אוקטובר 2017:

בספטמבר 2017 נדחו החזרי מע"מ בסך של כחצי מיליארד ₪ לחודש אוקטובר, עקב החגים.

• חלוקת דיבידנדים בהיקף גדול, כתוצאה מהפחתת מס בהוראת השעה שהסתיימה בסוף ספטמבר 2017, אשר הניבה במהלך אוקטובר 2017 גבייה חריגה של כ- 6.8 מיליארד ש"ח בהכנסות ממסים ישירים.

• בשיעורי מס אחידים , בחודש אוקטובר 2018 ירדו הכנסות המדינה ממסים במונחים ריאליים ב 8% לעומת חודש אוקטובר אשתקד. הגביה ממסים ישירים ירדה ב-12% והגביה ממסים עקיפים ירדה ב-5%. ירידה בהכנסות ממסים ישירים מוסברת ע"י המשך גידול בהחזרים וע"י הכנסות נמוכות מניכויים משכר עקב חגי תשרי שחלו בחודש ספטמבר השנה, לעומת אוקטובר בשנת 2017. ירידה בהכנסות ממסים עקיפים נובעת מהחזרי מע"מ גבוהים לאחר חודש של חגים ומירידה בהכנסות מבלו דלק.

• בחודשים ינואר-אוקטובר 2018 הסתכמו ההכנסות ב-256 מיליארד ש"ח לעומת 263.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, זהו גידול של כ- 2%. ההכנסות ממסים ישירים עלו ב 1%, וההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-2%.

• נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור ממוצע של 6% לשנה בשנים 2013 2017. מתחילת שנת 2018 הגידול בגבייה נעצר ומהרבעון השני אף יורדת הגבייה בקצב שנתי של 2%, בעיקר בשל השפעת הגידול המשמעותי בהחזרי מס הכנסה.

הכנסות רשות המסים בישראל

• הכנסות רשות המסים באוקטובר 2018 הסתכמו ב-27.5 מיליארד ש"ח לעומת 29.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, חלה ירידה של 9%.

הכנסות ממסים ישירים

• ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו ב-13.0 מיליארד ש"ח לעומת 19.7 מיליארד ש"ח באוקטובר 2017. כאמור ההכנסות באוקטובר 2017 כללו הכנסות חריגות בגין דיבידנד. בשיעורי מס אחידים, נרשמה ירידה של 12% לעומת התקופה מקבילה אשתקד. הירידה מוסברת חלקית ע"י המשך גידול בהחזרים וע"י הכנסות נמוכות מניכויים משכר עקב חגי תשרי שחלו בחודש ספטמבר השנה, לעומת אוקטובר בשנת 2017.

• מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – באוקטובר 2018 הסתכמה גבייה בסעיף זה ב 5.4 מיליארד ₪ (כולל הכנסות של 0.7 מיליארד ש"ח מתשלומים שנדחו מספטמבר) , ירידה של כ-14%, בשיעורי מס אחידים, לעומת אוקטובר 2017. בחלוקה בין עצמאים לחברות, נרשמה ירידה של 12% בגביה מעצמאים ושל 15% בגביה מחברות.

• ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) – הגביה מניכויים באוקטובר 2018 הסתכמה ב-8.0 מיליארד ש"ח לעומת 14.1 מיליארד ש"ח באוקטובר 2017, ירידה של כ- 4% בניכוי הכנסות מדיבידנד מוטב ובניכוי הכנסות מתשלומים שנקלטו באיחור. ירידה זו מוסברת בחלקה ע"י שכר נמוך יחסית עבור חודש ספטמבר 2018 עקב חגי תשרי.

• שוק ההון – באוקטובר 2018 נרשמה גביה בסך של 329 מיליון ש"ח, ירידה של 9%

• מיסוי מקרקעין – ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו באוקטובר 2018 ב-1.0 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 0.8 מיליארד ש"ח באוקטובר 2017, עליה בשיעור של כ- 18%. בגביה ממס שבח נטו נרשמה עליה בשיעור של 57% הנובעת משומה גבוהה , ובגביית מס רכישה נטו נרשמה עליה בשיעור של 1%. יצוין כי הנתונים מושפעים מעיתוי חגי תשרי השנה לעומת שנה שעברה.

• החזרים – באוקטובר 2018 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב-1.1 מיליארד ש"ח לעומת 0.8 מיליארד ש"ח באוקטובר 2017, עליה ריאלית של 37%, במצטבר, בתקופה ינואר – אוקטובר 2018, עלו ההחזרים ב-29% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

הכנסות ממסים עקיפים

• בחודש אוקטובר 2018 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-14.5 מיליארד ש"ח לעומת 9.8 מיליארד ש"ח באוקטובר 2017. בשיעורי מס אחידים (כולל ניכוי הכנסות שנדחו מספטמבר), ירדו ההכנסות ממסים עקיפים ב-5%. הירידה מוסברת ע"י גידול של 43% בהחזרי מע"מ לאחר חודש ספטמבר עם מעט ימי עבודה עקב החגים, וע"י ירידה בהכנסות מבלו דלק. במצטבר בתקופה ינואר-אוקטובר 2018 נרשמה עליה של 2% לעומת התקופה המקבילה 2017.

• מס ערך מוסף – הגבייה ממע"מ נטו באוקטובר 2018 הסתכמה ב-11.1 מיליארד ש"ח, לעומת 6.5 מיליארד ש"ח אשתקד. בשיעורי מס אחידים, כולל גבייה של 4.7 מיליארד ש"ח אשר נדחתה מספטמבר, זוהי ירידה של 9%. כאמור, הירידה נובעת מהחזרי מע"מ גבוהים החודש. במצטבר בתקופה ינואר – אוקטובר 2018, בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות ממע"מ נטו בשיעור ריאלי של כ- 4%.

• מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה מיבוא הסתכמו באוקטובר 2018 ב-1.4 מיליארד ש"ח. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 11% לעומת הכנסות אוקטובר 2017. העלייה מוסברת בחלקה ע"י יבוא גבוה באוקטובר 2018 ויבוא נמוך של כלי רכב באוקטובר 2017 עקב החגים. בהכנסות ממס קניה אחר נרשמה ירידה של 36% באוקטובר 2018 לעומת אוקטובר 2017 כתוצאה מביטול מס הקניה על אלקטרוניקה בידורית במסגרת התוכנית "נטו הוזלות".

הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

• בחודשים ינואר-אוקטובר 2018 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-5.6 מיליארד ש"ח.


אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפ

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive

להוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן